Operatory przypisania w Pythonie

Operatory przypisania w Pythonie używane są do przypisania wartości do zmiennej.

Najprostszym rodzajem przypisania, jest taki zapis x = 3, czyli do zmiennej x została przypisana wartości 2. W poniższej tabelce w pierwszej kolumnie zostały wymienione rodzaje przypisania używane w Pythonie. Druga kolumna pokazuje „skrócony” zapis działania z wykorzystaniem operatora przypisania. Trzecia kolumna pokazuje jak można to samo działanie zapisać w formie pełnej.

Obszerniejsze artykuły, dotyczące działania operatorów z poniższej tabelki, dostępne są na tych stronach:

Operatory arytmetyczne w Pythonie …

Operatory bitowe w Pythonie …

Operatory arytmetycznePrzykład działaniaRównoważny zapis działania
=x = 2x = 2
+=x += 2x = x + 2
-=x -= 2x = x – 2
*=x *= 2x = x * 2
/=x /= 2x = x / 2
//=x //= 2x = x // 2
%=x %= 2x = x % 2
**=x **= 2x = x ** 2
Operatory bitowePrzykład działaniaRównoważny zapis działania
&=x &= 2x = x & 2
|=x |= 2x = x | 2
^=x ^= 2x = x ^ 2
>>=x >>= 2x = x >> 2
<<=x <<= 2x = x << 2