Operatory arytmetyczne w Pythonie

Operacje arytmetyczne w Pythonie, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie  itd. wykonywane są, dzięki użyciu specjalnych symboli nazywanych „operatorami arytmetycznymi”.

Operatory arytmetyczne w Pythonie, używane z wartościami liczbowymi przedstawia poniższa tabelka:

Operator Znaczenie operatora Przykład wykorzystania
+ dodawanie (dodaje wartości) x + y
odejmowanie (odejmuje prawą wartość od lewej) x – y
* mnożenie (mnoży wartości) x * y
/              dzielenie (dzieli lewą wartość przez prawą, wynikiem jest liczba zmiennoprzecinkowa) x / y
// dzielenie do całkowitej (dzieli lewą wartość przez prawą, wynikiem jest liczba całkowita) x // y
% modulo (zwraca resztę z dzielenia lewej liczby przez prawą) x % y
** potęgowanie (podnosi lewą wartość do potęgi wartości prawej) x ** y

Przykłady: